Јавне набавке

Штампа

ОСНОВНА ШКОЛА

„ПРЕЉИНА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

– НАБАВКА ДОБАРА-

НАБАВКА УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

                                         ЈНМВ бр. 1/1-2014

                            ПРЕЉИНА

                             ЈАНУАР 2014. године

Конкурсна документација је нумерисана од 1 до 20

 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

Позив за подношење понуде

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Упутство за услове за учешће у поступку јавне набавке из члана75. и 76 Закона и Упуства како се доказује испуњеност тих услова

Образац 1

Образац 2

Образац 1а

Образац 1б

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6

Техничка спецификација

Модел уговора

Овлашћење за представника понуђача

На основу члана 55. Стсв 1. Тачка 2. и 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1 од 16.01.2014. године и решења о образовању комисије за јавну набавку  бр.1/1-2014 упућује се

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1)Наручилац

Основна школа „Прељина“ 32212 Прељина, позива понуђаче да припреме и поднесу своју понуду за јавну набавку угља и огревног дрвета за 2014.годину.

2)Врста наручиоца- Основна школа „Прељина“  Прељина

3)Врсте поступка јавне набавке

Набавка мале вредности члан 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12)

4)Предмет јавне набавке.

Предмет јавне набавке је набавка добара-енергенти угаљ и огревно дрво за 2014.годину.                                                                            

Назив и ознака из општег речника набавке је –09111100

                                                                              –0340000

5)Критеријум и елементи за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

6)Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију  у просторијама секретара ОШ „Прељина“ Прељина, сваког радног дана од 8 до 14 часова.  Такође, конкурсна документација је доступна на Порталу Управе за јавне набавке  и сајту школе: www.osnovnaskolapreljina.org.rs/

7)Начин и рок подношења понуде

Понуду, са припадајућом документацијом, доставити препорученом поштом или непосредно, на адресу: Основна школа „Прељина“32212 Прељина, са назнаком „понуда за јавну набавку добара, угља и огревног дрвета – не отварати“,  а на полеђини коверта наводи се име понуђача, адреса, особа за контакт и телефон. Рок за подношење понуда је осам дана од дана објављивања  на Порталу , односно до 31.01.2014 године до 12 часова. Понуда се доставља обавезно у запечањеној коверти. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуде, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

8)Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуде одржаће се  у просторијама Основне школе „Прељина“ Прељина дана 31.01.2014. године у 13,00 сати.

9)Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку могу да учествују понуђачи  који испуњавају обавезне услове утврђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова доказују оригиналом или фотокопијом оригиналних докумената, према члану 77. став 1. Закона, на начин како је то тражено у Конкурсној документацији (Упутство понуђачима).

10)Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора , наручилац ће донети у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. Тачка 5.Закона.

11)Лице за контакт

Особа за контакт: Рада Крсмановић, секретар школе, тел. 032/381-005  факс. 032/381-005.

                                                                              Директор школе,

                                                                              Радојле Чоловић

На основу члана  39. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/12), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике Србије» број 29/13), Основна школа“Прељина“Прељина, припремила је

Конкурсну документацију

 

За јавну набавку мале вредности, набавка угља  и огревног дрвета за 2014.годину

Редни број набавке из плана набавки 1/1-2014

 

Конкурсна документација садржи:

 

 1. Податке о наручиоцу и о јавној набавци
 2. Податке о предмету јавне набавке
 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, место испоруке,рок извршења
 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова
 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
 6. Образац понуде
 7. Образац изјаве о независној понуди
 8. Изјаве са списковима о испорученој количини добара

1)Подацци о наручиоцу:ОШ“Прељина “ Прељина,32212 Прељина

Интернет адреса: www.osnovnaskolapreljina.org.rs/

 Врста поступка:Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности

Предмет је набавка добара –енергенти :угаљ и огревно дрво  за 2014.годину

Предмет су добра-енергенти, угаљ и огревно дрве

Потребна количина је

-око 150 тона, 100% од укупне количине Штаваљ(Угаљ „Штаваљ“ тип:комад 60-120 мм,доња калоријска моћ 13000 до 18000 КЈ/кг,пепео 20 %, ознака из општег речника набавки:09111100,

-огревно дрво м3 40,ознака општег речника набавки 03400000

Испорука добара је сукцесивна

 1. Обавезна садржина понуде

Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе

 • Доказ о испуњености услова из члана 75. и 76., предвиђене чланом 77. Закона о јавним набавкама наведене и Упутством како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама;
 • Исправно попуњен, потписан и оверен образац понуде (образац 2);
 • Попуњени, потписани и печатом оверени обрасци изјава (обрасци -1, 1а, 1б, 3,4, 5,6);
 • Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.
 1. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом и поднета на обрасцу понуде која је саставни део конкурсне документације, јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана неизбрисивим мастилом, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Цела понуда мора бити без исправки или уписивања, осим оних уписа у складу са Упутством наручиоца. У случају исправки, оне морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Подаци који нису уписани у приложене обрасце неће се уважити и таква понуда ће се одбити. Уколико понуђачи поднесу заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

Испорука енергената је сукцесивна. Довоз угља и огревног дрвета вршити мањим камионима носивости од 3-5 тона, због приласка објекту котларнице и објектима у издвојеним одељењима у Прислоници и Ракови.

-Понуђач је у обавези да достави референтну листу

-Лагер листу о количини угља и огревног дрвета  на залихама

-Доказ о закљученим уговорима са рудницима угља и добављачима за дрва

Испорука добара врши се у присуству комисије која ће записнички констатовати квалитативни и квантитативни пријем енергената. Уколико комисија утврди да енергенти нису одговарајућег квалитета има право да одбије пријем истих и о томе писмено обавести испоручиоца. Испоручилац је дужан да нове количине енергената достави  у року од 3 дана од дана утврђивања недостатка.

 1. Партије

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

 1. Измена допуна или опозив понуде

               У току поступка подношења понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуде понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвиођач или у заједничкој понуди. У понуди (образац бр. 2) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или са подизвођачем или подноси заједничку понуду.

 1. Заједничка понуда

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 1. Захтев у погледу услова, рока и начина плаћања, гаратног рока и испоруке

Начин плаћања по испостављеном рачуну у року од 45 дана.

 1. Валута и начин на који мора да буде наведена

и изражена цена у понуди

Понуђач уписује цене у динарима за све позиције у конкурсној документацији и цене исказује са и без обрачунатог ПДВ-а. У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

 1. Начин означавања поверљивих података у понуди

Понуђач је дужан да означи оне податке које сматра поверљивим са назнаком „поверљиво“. Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената, критеријума и рангирања понуда неће се сматрати поверљивим.

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Понуђач је дужан да детаљно проучи конкурсну документацију и упутства. Све евентуалне додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, понуђач може тражити искључиво у писаном облику најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће понуђачу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику телефаксом односно мејлом. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, понуђачи ће упутити на адресу наручиоца, са напоменом: Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

 1. Важење понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

 1. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуде да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу и вредновању понуде. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских  грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Уговор са изабраним понуђачем закључиће се у року од 8 дана од дана истека рока за заштиту права, а уколико је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор и пре истека рока за заштиту права, сходно члану 112. Став 2. Тачка 5.

Наручилац задржава право да може да обустави поступак јавне набавке из разлога предвиђених  чланом 109.Законом о јавним набавкама.

 1.  Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

Ред.

  Бр.                                           

КРИТЕРИЈУМИ

Максимално бодова                                                                                              

Прерачун бодова

1

ЦЕНА

70

Најповољнија цена х максималан број бодова 

   Понуђена цена

2

РОК ИСПОРУКЕ

20

Најкраћи рок испоруке х

Макс. Број бодова         

Понуђени рок исп-оруке

3

РОК ПЛАЋАЊА

5

Понуђени  рок плаћања х  макс. Број бодова   

Најкраћи  рок плаћања

4.

ПРЕВОЗ

5

Превоз ф-ко купац -10 бодова

Сопствени превоз – 0 бодова

Уколико  две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је у последње две године испоручио већу количину  предметних добара.

 1. Обавештење за понуђаче

Понуђач или кандидат дужан је да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе из постојећих прописа о заштити на раду, запошљавању, заштити животне средине, као и да гарантује  права интелектуалне својине.

 1. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети на начин у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета уплати таксу у износу од 40.000 динара на жиро-рачун број 840 – 742221843-57 шифра плаћања 153 позив на број 97 86-004, сврха Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи корисник.

 1. УПУТСТВО ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 и 76 ЗАКОНА И УПУСТВА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

            Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75 Закона о јавним набавкама

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: извод Агенције за привредне регистре Републике Србије. Доказује изјавом на обрасцу 6.

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. Доказ: потврда надлежног суда. Доказује изјавом на обрасцу 6.

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. Доказ: потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката. Доказује изјавом на обрасцу 6.

- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Доказ: потврда Републичке и Локалне пореске администрације и организације за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа да сепонуђач налази у поступку приватизације.Доказује изјавом на обрасцу 6.

 1. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређене чланом 76 Закона о јавним набавкама

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона о јавним набавкама.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, тј. да је у претходне 3 године остварио приход од добара на које се уговор о јавној набавци односи. Доказ: биланс стања и успеха за последње 3 године (2010,2011 и 2012) на основу кога се може утврдити позитивно пословање. Доказује изјавом на обрасцу 6.

-- да располаже неопходним техничким капацитетом. Доказ: . Доказује изјавом на обрасцу 6.

О Б Р А З А Ц   1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача_________________________________________________

Адреса и седиште понуђача _______________________________________

Име и презиме особе за контакт___________________________________

Матични број ___________________________________________________

Регистарски број ________________________________________________

ПИБ ___________________________________________________________

Телефон, телефакс и е-пошта ______________________________________

________________________________________________________________

Име и презиме лица овлашћеног за потиписвање уговора

________________________________________________________________

Број рачуна и банка понуђача_______________________________________

                                 М.П.                                 _____________________________

                                                                                          (овлашћено лице понуђача)

                                                                                                            О Б Р А З А Ц 2.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:        ________________________________

Матични број               ________________________________

ПИБ                              ________________________________

Особа за контакт:        ________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку набавка угља достављамо

ПОНУДУ бр. ________

Да квалитетно извршимо предметну набавку у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално        б) заједничка понуд                         (заокружити одговарајућу опцију)

1.     Цена:

Врстa добра

ЈМ

количина

јединична цена

свега

Набавка и испорука угља за 2014.годину

т/тона/

Набавка и испорука дрва за 2014.годину

м3/метар кубни/

УКУПНО без ПДВ-а:

ПДВ:

УКУПНО са ПДВ-ом:

2. Рок испоруке  ____________________ од дана закључења уговора.  Напомена:испоруку вршити сукцесивно у договору са наручиоцем                                                                  

3.   Рок плаћања: _________________                                    по испостављеном рачуну.

4. Нудимо гарантни рок за испоручену робу у трајању од ___ (_______ ) године, од дана примопредаје робе.                                                                                                                                               5. Важност понуде износи ____  (_____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).        

6. Начин плаћања: ________                                   _________по испостављеном рачуну.

Датум:                                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________                              М.П.    __________________________________

                                                                                                                 О Б Р А З А Ц 1А

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив понуђача_________________________________________________

Адреса и седиште подизвођача ____________________________________

Име и презиме особе за контакт____________________________________

Матични број ____________________________________________________

Регистарски број _________________________________________________

ПИБ ___________________________________________________________

Телефон, телефакс и е-пошта ______________________________________

________________________________________________________________

Број рачуна и банка понуђача_______________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач ________ %

Подизвођач ће извршити следећи део предметне набавке _______________-_________________________________________________________________

Место и датум _______________________

                                                М.П.                _________________________________

                                                                               (овлашћено лице подизвођача)

НАПОМЕНА: Образац попунити само ако се наступа са подизвођачем.

                                                                                                                      О Б Р А З А Ц  1Б

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача  за јавну набавку добара –  набавка и испорука угља и дрвета

Овлашћујемо члана групе _____________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор_______________________.

 Пун назив и седиште, (адреса) члана  групе

 Врста радова/услуга,добара/ које ће изводити /испоручити, извршити/члан групе

 Учешће члана групе

Потпис одговорног лица и печат члана групе

Овлашћени члан:

 

 

 

Потпис одговорног лица

__________________

                М.п

 

 

 

 

Потпис одговорног лица

__________________

                М.п

 

 

 

 

Потпис одговорног лица

__________________

                М.п

Датум:______________                                    МП                     потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац попунити само ако се наступа као заједничка понуда понуђачем.

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

При достављању доказа о квалификацији у потпуности смо поштовали услове наручиоца. Упознати смо са осталим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо:

1

Образац 1

Да

Не

2

Образац 2

Да

Не

3

Образац 1А

Да

Не

4

Образац 1Б

Да

Не

5

Образац 3

Да

Не

6

Образац 4

Да

Не

7

Образац 5

Да

Не

8

Образац 6

Да

Не

9

Техничку спецификацију

Да

Не

10

Модел уговора

Да

Не

Доказ о квалификацији смо саставили према позивима и упуствима и са тим условима се употпуности слажемо.

Упознати смо да, у случају да не доставимо доказе на приложеним обрасцима, наручилац може одбити понуду.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ  4

            У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 124/12), дајем

ИЗЈАВУ

 

            Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем :

             -Да је ____________________________________(назив понуђача) као понуђач, при састављању ове понуде у потпуности поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

Место и датум                                                                          ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ______________________                                            М.П.______________________

ОБРАЗАЦ  5

            У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 124/12), дајем

ИЗЈАВУ

 

            Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу потврђујем :

            да сам понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

        Место и датум                                                                          ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ    ______________________                                                     М.П.______________________

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач     ____________________________________      из    ______________________ ,

ул.___________________________ ,   са   матичним   бројем___________________________ ,

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ , и то:

 1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела

      као члан организоване криминслне групе, да није осуђиван за кривична 

      дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично

      дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 1. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 2. је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 3. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
 4. да располаже неопходним техничким капацитетом
 5. да располаже неопходним кадровским капацитетом

На захтев Наручиоца , исте могу доставити.

Место и датум:                                   М.П.                                    Потпис понуђача:

        ____________________                                                             _______________________                        

НАПОМЕНА:

 Уколико понуду подноси Група понуђача овај образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћени представник групе понуђач, односно уколико нема овлашћеног представника,свакипонуђачизГрупепонуђачапотписује и оверава печатом образац изјаве.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, одговорна лица понуђача и подизвођача попуњавају, потписију и оверавају печатом  образац изјаве о испуњености услова из конкурсне документације за подизвођача (у том случају неопходно је Образац умножити у довољном броју примерака).

МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

о

набавци и испоруци угља и огревног дрвета  за 2014.годину за школски објекат

ОШ“Прељина“ Прељина

 

Закључен између:

 1. Основне школе „Прељина“, 32212  Прељина,  матични број 07181663, шифра делатности 8520, ПИБ 101552160, текући рачун 840-384660-60 , коју заступа Радојеле Чоловић,  директор школе(у даљем тексту Наручилац) и
 2. _______________________, матични број ___________, шифра делатности __________, ПИБ __________, текући рачун _______________, које заступа _________________(у даљем тексту: добављач).

 

Уговорне стране констатују да је поступак јавне набавке  мале вредности, набавка и испорука угља и огревног дрвета за 2014.годину, број ________________, спроведен по поступку за јавне набавке мале вредности

              Предмет уговора:

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка и испорука угља и огревног дрвета  за 2014.годину  ОШ“Прељина“ у Прељини.

Саставни део уговора је понуда извођача број________од _____________г. са количинама, јединичним ценама и укупном вредношћу.

Количина:

Члан 2.

              Испоручилац је обавезан да испоручи укупну количину угља од око 150 тона

  И огревног дрвеза  40 м3 на  локацији школе у Прељини  и издвојеним одељењима у

  Прислоници  и Ракови , а све према списку Наручиоца. Испоруку  угља 

  Испоручилац ће вршити сукцесивно према потребама наручиоца.

Члан 3.

              Укупна цена за добра  из члана 1. овог Уговора  је _____________ динара без ПДВ-а, односно __________________динара са ПДВ-ом.

            У укупну цену урачунати су и трошкови превоза до наручиоца.

             Рокoви:

Члан 3.

Добра из члана 1. овог уговора Добављач  ће испоручивати школи сукцесивно а најкасније до 30.05.2014. године.Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање уговорених количина добара и да комисијски констатује квалитативан и квантитативан пријем сваке испоруке предметног добра.

             Плаћање:                                                                                 

Члан 4.

Наручилац  ће добра из чл. 1. овог Уговора платити Испоручиоцу   у року од 45 дана по испостављању фактура, за испоручене количине.

Остале одредбе:                                                  

 Члан 5.

Уговорне стране  су сагласне да се по овом уговору врши сукцесивна испорука  предметног добра, сходно потребама наручиоца.

                                                                           Члан 6.

У случају спора који проистекне из пословне сарадње, а који не буде могао да се реши споразумно, уговорне стране прихватају надлежност суда у Чачку.

Члан 7.

Уговор је сачињен у  4 истоветна примерка, по 2 за сваку уговорну страну.                                                                                           

 за добављача ,                                                                    за наручиоца,

_________________________                                                       _________________   

                                                                                                              Радојле Чоловић

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

 

 

Овлашћујемо (име и презиме)_________________________________________

Број личне карте _______________издата од МУП-ПУ____________________

Као представника (назив привредног субјекта)___________________________

___________________________________________________________________

Да може присуствовати јавном отварању понуда у поступку јавне набавке број _________________________________________________

Све његове изјаве дате у Зписнику о отврању понуда сматрамо својим и у целости прихватамо.

Брoј:___________

Датум:____________

Место_______________

                        Потпис одговорног лица и печат_________________________________

Напомена: Ово Овлашћење важи само уз личну карту доносиоца и предаје се овлашћеном лицу наручиоца, односно Комисији за јавне набавке у почетку отварања понуда.

Joomla Templates & Milorad Slavkovic