Превоз 2014.

Штампа

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ПРЕЉИНА“

32212 ПРЕЉИНА

Тел./факс 032/381-005

www.osnovnaskolapreljina.org.rs/

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ  1/2-2014

                  ПРЕДМЕТ: УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ШКОЛЕ

Вредност: 2.000.000,00 без пдв-а

ПРЕЉИНА,ЈАНУАР 2014

Страна. 1 -16


ОСНОВНА ШКОЛА ,,ПРЕЉИНА“

ПРЕЉИНА

 На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр.29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика школе бр.2/2014, дел. број Одлуке 1/2-2014 од 16.01.2014. године , припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку услуга превоза –60100000- ванлинијски превоз у друмском саобраћају - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ШКОЛЕ,у  поступку ЈНМВ бр.2/2014.

Конкурсна документација садржи:

 1. Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке     
 1. Упуство понуђачима како да сачине понуду    
 1. Услови из члана 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 2/2014 и упутство како се доказује испуњеност тих услова

4. Образац понуде                 

            5. Образац изјаве понуђача  о испуњености услова из члана 75. и 76.ЗЈН       

            6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

            7. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН ..                             

 8.Образац трошкова припреме понуде

9. Модел уговора

Стр. 2

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  И О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Основна школа,,Прељина,, Прељина

www.osnovnaskolapreljina.org.rs/

 матични број: 07181663, ПИБ: 101552160

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности ускладу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуга превоза -60100000-услуге ванлинијског превоза у друмском саобраћају

                                                           Превоз ученика школе

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

 

1.5. КОНТАКТ

Особа за контакт је Рада Крсмановић,  е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 Телефон/факс 032/381005 (радним данима, у периоду од  11:00 – 12:00 часова),

 

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка услуга – превоз ученика школе на следећим релацијама :

Предмет јавне набавке мале вредности је:Превоз ученика основне школе ,,Прељина,, из Прељине  на следећим релацијама:

            Релација                                                        број ученика у   12/2013

1.Прељина- Прислоница- Г.Прељина –Прељина                                   60       

2.Прељина- Станчићи- Прељина                                                  60       

3.Прељина- Ракова – Соколићи- Прељина                                              30       

Превоз се обавља за две смене.Прва смена почиње са радом у 7.30 часова за све ученике школе , а друга смена у 13.30 часова, за ниже разреде/1-4/, односно у 12.30 када су старији разреди у другој смени/5-8/

Такође се обавља превоз ученика који похађају наставу у продуженом боравку, који похађају само ученици нижих разреда, и то када су прва смена- после наставе  у времену од 11-15 часова , а када су друга смена – пре наставе у времену  од 9-13 часова, што значи да се за њих обавља  додатни превоз .

Обавеза је превозника да са свих релација превезу ученике до школе како би на време стигли на почетак наставе , а после наставе да их превезе назад до куће, на назначеним релацијама.

Обавезе превозника су  да на свакој од наведених релација :

- у првој смени: довезу ученике испред школе до 7.15 часова, да их по завршетку наставе  врате

-У другој смени: довозе ученике испред школе до 13.15 часова када су нижи разреди у тој смени,односно до 12.15 часова када су виши разреди у другој смени,и  да их по  завршетку наставе  врате.

Стр.3

- за ученике који похађају продужени боравак : да их када су у другој смени  са редовном наставом  довезу на почетак наставе у продуженом боравку  до 8.50 часова/почетак у 9 часова/ , а  да их када су у првој смени  са редовном наставом  врате са продуженог боравка у  у 15 часова , што значи да су ово посебне вожње.

Дужина релација:

1.1 Прељина школа-Прислоница -ГорњаПрељина-Прељина школа   9 км у једном правцу 

1.2 Прељина- Станчићи-Прељина              6 км у једном правцу,

1.3Прељина- Ракова-Соколићи-Прељина  11 км у једном правцу        

Понуда мора обухватити све наведене релације .

Понуде које се буду односиле само на неке од наведених релација неће се узимати у разматрање.

Шифра из Општег речника набавки:  – 60100000

Процењена вредност јавне набавке износи 2.000.000,00 дин. без ПДВ

 

1.7. ОПИС ПАРТИЈА

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина

1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Непосредан увид и преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити лично на адреси наручиоца, у року од 6 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,радним даном од 8 до 12 часова код секретара школе. За преузимање конкурсне документације, представник понуђача подноси овлашћење за преузимањедокументације, податке о идентификацији и образац ПЕПДВ (за обвезнике ПДВ-а) правног лица и прилаже доказ о уплати бесповратног износа од 1000,00 динара на жиро рачун Основне школе,,Прељина“ број: 840-384660-60 сврха уплате: ''Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број2/2014'', а на име манипулативних трошкова наручиоца на изради конкурсне документације.                                                             

Правна лица уплату наведеног износа треба да врше безготовински са свог рачуна на рачун Основне школе,,Прељина“.

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављањеконкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), наручилац ће у  року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или електронском поштом. У случају да понуђач захтева да му се конкурсна документација достави електронском поштом, нема обавезу накнаде манипулативних трошкова наручиоца на изради конкурсне документације.

Конкурсна документација може бити бесплатно преузета са Портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца.

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке иинтернет страници ОШ,,Прељина” у Прељини  23.01.2014   године.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављинања ,најкасније до 31.01.2014. године до 12:00 часова , до када треба да стигну и понуде послате препорученом поштом

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који сусаставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Стр. 4

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца –

Основна школа,,Прељина “32212 Прељина, Драгана Бојовића 31, у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворен онако како је предата.

 НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком: '' ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2014 – НАБАВКА УСЛУГА  ПРЕВОЗА, НЕ ОТВАРАТИ ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦ, КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА.

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и

по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може доставити само једну понуду.

1.10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће Комисија 31.01.2014. године, у 12:30часова у

просторијама Основне школе,,Прељина“.

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински

власници, пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца

пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе

документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у

циљу утврђивања идентитета истих.

 

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1.ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

.

2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не сме мењати

. У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне докуменације, таква ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће бити одбијена.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може

проверити да ли је затворена онако како је предата

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са назнаком: ''Понуда за јавну набавку мале вредности број 2/2014 набавка услуга превоза ученика школе-не отварати ''), назив и адреса наручиоца  и назив и адреса понуђача

Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку падају искључиво на терет понуђача, независно од исхода поступка

Стр. 5

2.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

У предметном поступку јавне набавке мале вредности није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да

измени, допуни или опозове своју понуду.

2.6 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцуизмењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе  с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну набавку мале вредности и да се коверта не отвара

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

 

2.7 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна.

Авансно плаћање није предвиђено.

Рок плаћања :наручилац доставља исправно сачињене фактуре и извештаја  о пруженој услузи по истеку месеца а плаћање ће се извршити одмах по евидентирању средстава на пословном рачуну наручиоца из буџета града Чачка 

Место пружања услуга је :релације на којима се  превозе ученици школе

2.8 ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Цене у понуди морају бити изражене у динарима, по јединици мере (без и са ПДВ-ом) и морају бити фиксне током читавог периода важења уговора

У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке.

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају потребе, наручилац може захтевати од понуђача да продужи рок важења понуде.

2.9.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђач може захтевати у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Питања треба упутити на адресу: Основна школа,,Прељина“Прељина

e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

факс: 032/381005, уз напомену ''Додатна објашњења за јавну набавку мале вредности број 2/2014-превоз ученика

Особа за контакт: Рада Крсмановић, секретар школе

.Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено.

 

Стр 6.

 

 

210. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Бр.ЈНМВ : 2/14

            К         Р          И         Т          Е          Р          И         Ј          У         М        

- за оцењивање и рангирање понуда за набавку -

Превоз ученика школе Је:

                     ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Елементи критеријума су:

1. понуђена цена                                                                   70 пондера

2. техничка и кадровска опремљеност                                20 пондера

3. услови плаћања                                                                 10 пондера

Понуде са варијантама неће се бодовати.

 1. цена- 70  пондера

Понуда са најнижом ценом / Ц мин./ по ученику добија максималан број бодова/ ББ мах/  тј. 70.Број бодова за остале понуде израчунава се према формули: ББ=( Ц.мин. *ББмах) / Цп, где је Цп понуђена цена тог понуђаћа

 1. техничка   опремљеност-  то=  то1 + Тo2. -20 пондера  

Због техничких карактеристика пута, понуђач-превозник је обавезан да поседује комби возила , и то најмање 3 возила. За понуђача који не поседује  одговарајуће капацитете, сматраће се да му је  понуда  неодговарајућа, и неће се узимати у разматрање.

 1. Техничка опремљеност се бодује по формули : ТО= то1 + Тo2-10 пондера

где је  ТО1 макс.= 16, ТО2 макс.=4,   ТО1- коефицијент старости возила,ТО2- капацитет возног парка- број возила

ТО1-коефицијент старости возила

 1. возила старија од 15 година -0,5
 2. возила од 10-15 година старости -1,5
 3. возила од 8-10 година старости – 2,0
 4. возила од 6-8 година  старости – 2,5
 5. возила од 4-6 година старости- 3,0
 6. возила до 4 године старости-4,0

 ТО2- капацитет возног парка:

 1.  3 возила –  3 , 4 возила  и више– 4,

Максималан број бодова који се може добити за  техничку опремљеност је : 20

3.УСЛОВИ ПЛАЋАЊА- 10  ПОНДЕРА

Највећи број бодова ББ/мах код овог критеријума је 10

Понуда са најдужим роком плаћања добија максималан број бодова  ББмах, тј. 10 бодова.

Број бодова за рок плаћања из понуде осталих понуђача – Ап

ББ = ( Ап * ББмах/Амах)

          

2.11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

условима рада и заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права

интелектуалне својине

.То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве .

Обрасца изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН која је саставни део конкурсне документације.

 

2.12. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за

 подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

 Стр.7

2.13 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 3дана од дана отварања понуда.

Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају примене члана 112. став 2тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права)

2.14 УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА75.. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1/2014 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку предметне  јавне набавке мора доказати:

1.Да је понуђач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар

Доставља: Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или  Потврда (Решење) Привредног или Трговинског суда

Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична дела против привреде ,кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре,

3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

4. Да је понуђач измирио доспеле обавезе у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији,

5.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ

Образац понуде

Образац изјаве понуђача  о испуњености услова из члана 75.  ЗЈН

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН

Образац трошкова припреме понуде

Модел уговора

 Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве о испуњености услова из члана 75.. ЗЈН(Образац изјаве понуђача је саставни део конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.. ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН

Стр 8.

Изјава мора да буде потписана од стране  овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивања.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном примереном року, који не можебити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не

доказује Изјавом треба да достави доказе о испуњености  услова који су наведени

Докази који су  наведени под тачкама 2, 3 и 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

Докази који су  наведени под тачком 3, морају бити издати након објављивања позива за подношење понуде

Наведене доказе о испуњености услова понуђач   доставља у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду  одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

Стр 9.

ОБРАЗАЦ

Јнмв 2/2014

ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ: ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ПРЕЉИНА“ ПРЕЉИНА

УКУПНА ЦЕНА/ ПО УЧЕНИКУ/

РАЛАЦИЈЕ  :

 

1.1  Прељина школа-Прислоница -  

ГорњаПрељина-Прељина школа     -

1.2  Прељина- Станчићи-Прељина-

    1.3Прељина- Ракова-Соколићи-Прељина-    

Цена без ПДВ-а

Цена без ПДВ-а  Цена СА ПДВ-еом

................................................................         

................................................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

УКУПНО

2. Број возила и врста /тип/:

3. Рок и услови плаћања:

4. Рок важења понуде: /најмање 30 дана/

Датум:                                   М.П.                                       Понуђач:

 Стр.10

ОБРАЗАЦ

У складу са чланом 77.став4.Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ,као заступник понуђача ,дајем следећу

 

 

 

 

И  З  Ј А В А

 

 

Понуђач_____________________________________у поступку јавне набавке Превоз ученика школе број 2/2014 ,испуњава све услове из члана 75.Закона,односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1.Понуђач је регистрован код надлежног органа ,односно уписан у одговарајући регистар,

2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде ,кривична дела против животне средине ,кривично дело примања или давања мита ,кривично дело приврд,

3.Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности ,која је на снази у време објаве позива за подношење понуде,

4.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Место и датум                                   м.п.                Понуђач                         

 

 

 

Стр.11

ОБРАЗАЦ

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које приизилазе из важећих прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада и  заштити животне средине .

Датум                                                                одговорно лице понуђача                                                                                                                         

Стр12.

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 У складу са чланом 26. и61. став 4.тачка 9. Закона о јавној набавци (Сл.гласник РС, 124/12“)под пуном моралном ,материјалном и кривичном одговорношћу ,као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Изјављујем да понуду број________________од __________2014. године припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке мале вредности број 2/2014 –превоз ученика школе објављеног на порталу јавних набавки и на интернет страницама ОШ Прељина ,подносим независно ,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

 Датум:                                                                           Овлашћено лице понуђача                                                                                                                       

Стр.13

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које приизилазе из важећих прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада и  заштити животне средине .

Датум                                                                                         одговорно лице понуђача                                                                                        

Стр14.

ОБРАЗАЦ

Основна школа,,Прељина“-јавна набавка мале вредности број2/2014,-

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ШКОЛЕ

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Описи трошкова

износ

Прибављање захтеваних доказа

 Поштански трошкови

 Остали трошкови

УКУПНО

Напомена :Понуђач може да у оквиру понуде попуњавањем овог обрасца ,достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Датум                                                           печат                        потпис овлашћеног лица

Стр.15

ОБРАЗАЦ

У  Г  О  В  О  Р

                             Закључен дана                __________године,између:

1.                                                                                                                                          из Матични број___________________ПИБ_______________________Број текућег рачуна __________________________код _______________________коју заступа                                       ,као давалац услуга  превоза (у  даљем тексту : превозник) и

2.Основна школа ''Прељина“ из Прељине,матични број 07181663, ПИБ 101552160, број рачуна :840-384660-60 код Управе за трезор  коју заступа директор школе Радојле Чоловић  ,као корисник  услуга превоза,(  у даљем тексту: корисник превоза)

Члан 1.

Предмет овог Уговора је превоз ученика школе  на релацијама:

    1.1 Прељина школа-Прислоница -ГорњаПрељина-Прељина школа           -

            9 км у једном правцу , ученика      oko  60

    1.2 Прељина- Станчићи-Прељина-  6 км у једном правцу, ученика           окo 60

    1.3Прељина- Ракова-Соколићи-Прељина- 11  км у једном правцу , ученика        oko 30

по  цени из понуде превозника бр.                       од _________2014  године.

Члан 2.

Цена превоза је утврђена у понуди превозника и то:

За релацију: Прељина школа-Прислоница -ГорњаПрељина-Прељина школа /у оба  правца/_____________динара по ученику месечно

За релацију :Прељина- Станчићи-Прељина-/у оба  правца/_____________динара по ученику месечно

За релацију :Прељина- Ракова-Соколићи-Прељина-/у оба  правца/_____________динара по ученику месечно

Члан 3.

Превозник се обавезује да за извршене услуге превоза испостави рачун,најкасније 5 дана по извршеном превозу на месечном нивоу.

Корисник  услуга се обавезује да рачун плати у законском року,одмах по пријему средстава из буџета Града Чачка ,на  текући рачун даваоца услуга број:                                                                             ,који се води код                банке 

Члан 4.

Саставни део овог Уговора је списак ученика који користе превоз.

Члан 5.

Евентуалне спорове уговарачи ће решавати мирним путем, споразумевањем, у супротном признају надлежност  Основног суда у Чачку.

Члан 6.

            Уговор се закључује на одређено време до краја календарске године уз могућност продужења важења уговора до окончања поступка по  новој набавци превоза ученика школе.

Члан 7

Овај Уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих се по један налази код сваке уговорене стране.

         Превозник                                                                          Корисник превоза

Стр.16 

Joomla Templates & Milorad Slavkovic