Електрична енергија 2014.

Штампа

                            ОСНОВНА ШКОЛА

                            ,,ПРЕЉИНА,,

                            ПРЕЉИНА          

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара – електричне енергије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Прељина,  март 2014. године

 

На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број: 54  од 26.02.2014.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (број: 55 од 26.02.2014.), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 У отвореном поступку за јавну набавку добара

- електричне енергије ОП број 1.2/2014

 

 

Конкурсна документација садржи:  

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

3 од 29

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3 од 29

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

4 од 29

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4 од 29

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

7 од 29

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

16 од 29

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

20 од 29

VIII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

24 од 29

IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

25 од 29

X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

26 од 29

XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

27 од 29

XII

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

28 од 29

XIII

ПРИЛОГ

29 од 29

 

 

Конкурсна документација садржи 29 страна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

          Наручилац: Основна школа ,,Прељина,, Прељина

Адреса: Драгана Бојовића 31,32212 Прељина

ПИБ 101552160

Матични број 07181663

          Интернет страница наручиоца: www.osnovnaskolapreljina.org.rs

 Врста поступка јавне набавке

          Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Предмет јавне набавке 1.2/2014, су добра – електрична енергија.

4. Циљ поступка

          Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

          Није у питању резервисана јавна набавка.

6 . Електронска лицитација                                                                                                     

          Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контак лице и служба

Секретар школе: os. Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели "> Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

          Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

          Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке ОП број 1.2/2014, je електрична енергија.  Назив и ознака из општег речника  набавке: 09310000 - електрична енергија.

 

2. Партије

          Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

 1. Врста добара

          Електрична енергија.

 1. Техничке карактеристике

          У складу са документом Правила о раду тржишта („Сл. Гласник РС“ број 120/2012)

          Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.

3. Квалитет

          Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012),  Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке  и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).

4. Количина и опис добара

           Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца  на местима примопредаје током периода снабдевања.

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду пројекције утрошка за период април 2014 – март  2015. године из Т1 која је саставни део конкурсне документације  као Прилог 1.

            Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

        У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документације.

 

6. Рок испоруке добара

1 (једнa) годинa oд дана закључивања уговора на период од 00:00 h до 24:00 h.

7. Место испоруке

        Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи .

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:

          Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

          1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

          2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

          3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

             4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

         5) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став 1. Тач. 5) Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

       Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног система.

          1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке  који  ће понуђач извршити преко        подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

          Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

          1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

          2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица:

          1. Извод из казнене евиденције односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

          2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

          3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

          Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

          Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

          Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

          3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона -Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности  или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

          Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

          4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

          Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

           5) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за трговину електричном енергијом  на тржишту електричне енергије издату од Агенција за енергетику РС и потврду  исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

          Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

         Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.

          Понуђач je дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст. 2. Закона, образац XI у конкурсној документацији).

             Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

          Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

          Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.      Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

          Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

          Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.

          Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

          Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

          Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није уздата на српском језику , мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

          Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

          Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

         Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе иадресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа,,Прељина,, Прељина 32212 ул.Драгана Бојовића 31, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара-електричне енергије, ОП број 1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 31.03.2014. године, до 12,00 часова, у писарници наручиоца.

          Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

          Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 31.03.2014. године, у 12,15 часова, у радним просторијама Основне школе ,,Прељуна,, у Прељини, ул. Драгана Бојовића бр. 31

          Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

          У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

          Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

2.1. Понуда мора да садржи:

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII у конкурсној документацији);

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији);

- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији);

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији;

- Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

    1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца прикључен и

    2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

          Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

          Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Основна школа ,,Прељина,, Прељина 32212, ул.Драгана Бојовића 31, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добара – електричне енергије,  ОП број 1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије,  ОП број 1.2/2014  - НЕ ОТВАРАТИ или

Опозив понуде за јавну набавку добара – електричне енергије,  ОП број 1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИили

Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, ОП број 1.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

         Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

             Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

          Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

             Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

          Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

          Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

          Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

          Понуду може поднети група понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона  и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3. у оквиру V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.

             Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

          Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

          Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

          Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

          Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке  и  уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

        Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и понуђача).

          Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне  фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

9.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке

Место испоруке-примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у свему према табели 1 конкурсне документације.

Период испоруке: 1 (једнa) годинa од дана закључења уговора од 00:00 h до 24:00 h.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

          Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

          Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

          Цена електричне енергије, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

          Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

          Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

          Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену kWh електричне енергије ВТ, јединичну цену kWh електричне енергије НТ и јединичну јединствену цену kWh електричне енергије, са ПДВ-ом и без ПДВ-а.

          Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у „Службеном гласнику РС“, односно у  ускладу са методологијама за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“.

          Цена је фиксна и не може се мењати.

          Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

11. Средство финансијског обезбеђења

11.1. Средство финансијског обезбеђења за доброг извршења посла

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу  мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ОП број 1.2/2014“, на неки од следећи начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Основна школа,,Прељина,, 32212 Прељина, ул.Драгана Бојовића 31

- факсом на број 032/381-005;

- електронским путем на адресу: os. Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели "> Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику  захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,  вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача,            односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

 1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
 2. учинио повреду конкуренције;
 3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

 1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
 4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
 5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

          Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,  дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности  уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

16. Врста критеријума за доделу уговора

     Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, односно понуда у којој је збир  јединичних цена kWh електричне енергије ВТ + електричне енергије НТ + електричне енергије јединствене тарифе, без ПДВ-а.

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова

       Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

          Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

          Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

 1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)     понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)     је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)     понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

          Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

          Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

          Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

          О поднетом захтеву за заштиту          права      наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

             Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

          После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

          Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

          Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

          Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса јавна набавка ОП број 1.2/2014, корисник: буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

 

22. Рок у којем ће уговор бити закључен

          Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

          У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.


VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

          Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије, ОП број 1.2/2014, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 05.03.2014  године и на интернет страници Наручиоца.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање

уговора

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

 

          а) самостално                          

 

          б) са подизвођачем          

 

          в) као заједничку понуду

          Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

 Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

          Напомена:

          Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

          Напомена:

        Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 1. Опис предмета набавке: набавка добара - електричне енергије, ОП број 1.2/2014:

Предмет набавке

Јед.

мере

Јед. цена без ПДВ-а

Процењене количине

Јед. цена  са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а, за процењене количине

Укупна цена са  ПДВ-ом, за процењене количине

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. (3х4)

7. (4х5)

Електрична енергија ВТ

kWh

132.100

 

 

 

Електрична енергија НТ

kWh

12.000

 

 

 

Остале надокнаде

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

 

 

 

* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и  испоруку електричне енергије.

Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а ______________ динара (колона 3 - служи наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда);

Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана);

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

У _____________________                                                           Потпис овлашћеног лица

 

Дана:_________________                               М.П.                       

                                                                                                    ______________________________

 

Напомене:    

          Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.


VII МОДЕЛ УГОВОРА

1.ОСНОВНА ШКОЛА ,,ПРЕЉИНА,, Прељина, ул. Драгана Бојовића 31, матични број: 07181663 и ПИБ: 101552160, коју заступа директор школе Радојле Чоловић (у даљем тексту: Купац) и

 

2. „_________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, матични број ______________________ и ПИБ ________________ које заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Снабдевач),

          и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

          а) ____________________________________________________________________

          ____________________________________________________________________

          б) ____________________________________________________________________

           ____________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ подизвршиоцима", ако наступа  са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).

з а к љ у ч у ј у:

 

У Г О В О Р

О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Снабдевач на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/2012 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца дана 05.03.2014. године, спровео поступак за јавну набавку добара електричне енергије, у отвореном поступку ОП број 1.2/2014;

- да је Снабдевач дана ____________2014. године, доставио понуду број __________________________, која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Снабдевача и Одлуке о додели уговора број:___________________________ од __________2014. године, изабрао Снабдевача за испоруку предметних добара.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе Основне школе ,,Прељина,, у Прељини, и то (биће преузето из обрасца понуде):

Предмет набавке

Јед.

мере

Јед. цена без ПДВ-а

Процењене количине

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а, за процењене количине

Укупна цена са ПДВ-ом, за процењене количине

1.

2.

3.

4.

5.

6. (3х4)

7. (4х5)

Електрична енергија ВТ

kWh

132.100

 

 

 

Електрична енергија НТ

kWh

12.000

 

 

 

Остале надокнаде

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

 

 

 

 

Члан 2.

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије цену, без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора. Порез на додату вредност није обрачунат и плаћа га Купац.

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.

У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у  ускладу са методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.

Члан 3.

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће према следећем:

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.

Период испоруке: 1 (једна) година, рачунајући од дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h.

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из табеле Т1 која је саставни део овог уговора као Прилог 1.

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'',  бр. 55/8 и 3/12).

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од ____ (попуњава Снабдевач), дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача.

Члан 4.

Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке Купца.

Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици (''Службени  гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Купцу доставити:

- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у конкурсној документацији.

- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.

 

Члан 5.

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.  

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о енергетици.

 

Члан 6.

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.

 

Члан 7.

   Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором.

   Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг извршења посла.

Члан 8.

   Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

   Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Члан 9.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност надлежног  суда у Чачку .

Члан 10.

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године и ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Члан 11.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

            НАРУЧИЛАЦ                                                                       ИСПОРУЧИЛАЦ      

       

 

 

___________________________                                            ______________________

 

 

          Напомене:

 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку добара – електричне енергије, ОП број 1.2/2014

Предмет набавке

Јед.

мере

Јед. цена без ПДВ-а

Процењене количине

Јед. цена са ПДВ-ом,

Укупна цена без ПДВ-а, за процењене количине

 

Укупна цена са  ПДВ-ом, за процењене количине

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. (3х4)

7. (4х5)

Електрична енергија ВТ

kWh

132.100

 

 

 

Електрична енергија НТ

kWh

12.000

 

 

 

Остале надокнаде

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

 

 

      Укупна цена мора да садржи све основне елементе:

 1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
 2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
 3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
 1. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

  У _____________________                                                                                       Потпис овлашћеног лица

 

Дана:_________________                                          М.П.                                       _______________________  

 

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Приликом припремања понуде за јавну набавку добара електричне енергије, ОП број 1.2/2014, као понуђач: __________________________________________, из ______________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове :

 1. _____________________________________________________,_________________-динара
 2. _____________________________________________________,_________________-динара
 3. _____________________________________________________,_________________-динара
 4. _____________________________________________________,_________________-динара
 5. _____________________________________________________,_________________-динара
 6. _____________________________________________________,_________________-динара
 7. _____________________________________________________,_________________-динара
 8. _____________________________________________________,_________________-динара
 9. _____________________________________________________,_________________-динара
 10. _____________________________________________________,_________________-динара

            

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

         

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица

 

Дана:_________________                          М.П.                     ______________________________

 

 

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача  може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.           Достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013), као понуђач: __________________________________________, из ______________________

дајем

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара електричне енергије, ОП број 1.2/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица

 

Дана:_________________                          М.П.                     ______________________________

 

 

Напомене:

          У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке  може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

          Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 


 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач: ______________________________________________________________, из ______________________, у поступку јавне набавке добара електричне енергије, ОП број 1.2/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица

 

Дана:_________________                          М.П.                     ______________________________

 

 

 

 

 

Напомена:

        Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 


XII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

 

За јавну набавку добара електричне енергије, за потребе Основне школе ,,Прељина,, ОП број  1.2/2014 дајем следећу

ИЗЈАВУ

 

Понуђач: _____________________________________________________________, из ______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:

- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још 5 (пет) дана од дана истека гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

 

 

У _____________________                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

 

Дана:_________________                       М.П.                    ______________________________

 

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 


XIII.

 

Табела 1         у  kWh

Ред.
број

Место испоруке

Број бројила 

април
2014.

мај
2014.

јун
2014.

 

јул 2014

 

 

VIII 2014

 

 

IX 2014

 

 

X 2014

 

 

XI 2014

 

 

XII 2014

 

 

I 2015

 

 

II 2015

 

 

III 2015

 

УКУПНО

 

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

ВТ

НТ

JT

1.

Прељина, Д.Бојовића 31

2144139

2397

0

624

0

202

0

28

0

890

0

538

0

2423

0

2634

0

2700

0

2653

0

2685

0

2245

0

20030

0

0

2.

2326417

1231

0

967

0

974

0

248

0

110

0

1040

0

1361

0

1142

0

1435

0

1179

0

1159

0

1240

0

12086

0

0

3.

15787

4160

780

12600

1020

14340

680

1800

820

2180

760

5980

860

10241

980

10880

1120

11440

1200

7400

1040

8500

1100

7800

1200

97321

11560

0

4.

Прислоница бб

5924447

99

0

67

0

2

0

1

0

72

0

72

0

118

0

143

0

125

0

67

0

120

0

114

0

1000

0

0

5.

Ракова бб

1809382

183

0

121

0

52

0

54

0

42

0

95

0

216

0

163

0

250

0

130

0

144

0

150

0

1660

0

0

Joomla Templates & Milorad Slavkovic