Јавна набавка 5/2014

Штампа

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

Тел: 032 381 005

Број јавне набавке:

5/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Отворени поступак јавне набавке ради закључивања

оквирног споразума

 

Услуга извођења екскурзије и наставе у природи

 

Ознака из општег речника набавке: 6351600

           

Крајњи рок за достављање понуда:

закључно са  15.12.2014  године  до 12 часова.

 

Отварање понуда: 15.12.2014 године у 12.30 часова

 

 

 

 

 

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

 

На основу члана 32,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број: 270 од 05.11.2014године)  и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (број: 270/1 од 05.11.2014 године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку услуга - Услуге извођења екскурзије и наставе у природи  број  5/2014, ради закључивања оквирног споразума

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

3

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

5

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

7

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ

ПОНУДУ

9

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

17

VII

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

21

VIII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА СЕ ПОПУНИ

26

IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

27

X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

28

XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

29

XII

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

30

XIII

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

31

 

 

 

 

 

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Адреса:Драгана Бојовића 31 32212 Прељина

ПИБ:101552160

Матични број:  07181663

Интернет страница наручиоца:www.osnovnaskolapreljina.org.rs/

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку, ради закључивања оквирног споразума са једним-три понуђача, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 5/2014, су услуге – извођења екскурзије  и наставе у природи

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

 

5. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6 . Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

7. Контак лице и служба:Рада Крсмановић, секретар школе, дипл.правник

E.meil:  os. Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума

Одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће донети у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 5/2014, je Услуга извођења екскурзије и наставе у природи.

 Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – услуге организације екскурзије и наставе у природи за ученике школе.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

3. Број ученика  

У Основној школи „Прељина“ у Прељини  у школској 2014/2015. години  има:

Од првог до четвртог разреда:

-два одељења првог разреда и два  комбинована одељења од ученика првог и трећег разреда, а укупно има 42  ученика првог разреда,

-два одељења другог разреда и два  комбинована одељења ученика другог и четвртог разреда, а укупно има  48 ученика другог разреда,

-два  одељења трећег  разреда, што је са ученицима из горе наведених комбинованих одељења од ученика првог и трећег разреда, укупно  48 ученика трећег разреда,

-два  одељења четвртог разреда, што је са ученицима из горе наведених комбинованих одељења од ученика другог и четвртог разреда, укупно   44 ученика четвртог разреда,

Од петог до осмог разреда

-два одељења петог разреда са укупно 42 ученика,

-два одељења шестог разреда са укупно 60 ученика,

-два одељења седмог разреда са укупно 51 ученика,

-два одељења осмог разреда са укупно 54 ученика.

Свако одељење има свог одељењског старешину.

 Понуда понуђача  за све екскурзије  по разредима од 1. до 8.  треба да садржи:

-          аутобуски превоз по путним правцима наведеним по разредима односно ,  све таксе и путарине, све улазнице, карте  за све садржаје предвиђене по разредима,осигурање,здравствену заштиту,водича,организацију екскурзије

-           за дводневне  екскурзије 5, 6 и 7. разреда поред свега напред наведеног за једнодневне екскурзије још и један пун пансион који обухвата смештај и исхрану (ноћење, вечера, доручак и ручак) и лекара пратиоца за све време трајања дводневне екскурзије,

-          за тродневну екскурзију ученика 8. разреда, поред свега напред наведеног за једнодневне екскурзије још и два пуна пансиона који обухватају смештај и исхрану (два ноћења, две вечере, два доручка и два ручка) и лекара пратиоца за све време трајања тродневне  екскурзије.

 Понуда понуђача  за наставу у природи треба да  обухвата:

-       превоз модерним туристичким аутобусима

-       Број  гратиса  по одељењу

-       Број  гратиса  за одељенске старешине  по одељењу

-       Рекреатор-аниматор

-       Лекар-педијатар

-       Седам пуних пансиона плус ужина

-       Агенција сноси 1,5% трошкова платног промета на укупан износ цене наставе у природи.

Понуда се односи на организовање наставе у природи  за ученике од  I до IV  разреда у априлу 2015 године

Понуђач  је дужан  да организује превоз по важећим прописима: 

Да обавезно обезбеди све потребне услове у погледу техничке исправности аутобуса, да обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта и да се превоз не обавља ноћу у времену од 22 до 5 часова,  да пре отпочињања путовања обавезно поднесе:записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;тахографске улошке за предходна два дана  - за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

Уколико  надлежни орган унутрашњих послова  при вршењу контроле документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања, утврди неисправност документације или техничку неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута, обуставиће путовање до оклањања уочених недостатака.

Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 часа.

Понуђач за све екскурзије сноси све трошкове организовања екскурзије, као и све таксе и путарине, трошкове аутобуског превоза по путним правцима наведеним по разредима , трошкове осигурања,трошкове здравствене заштите, водича, трошкове свих улазница, карата  за све садржаје предвиђене по разредима.

Понуђач је дужан да за путовања дужа од једног дана обезбеди лекара-педијатра и да сноси све трошкове везане за ангажовање лекара .

Понуђач је дужан да обезбеди и сноси све трошкове једног пуног пансиона који обухвата смештај и исхрану (ноћење, вечера, доручак и ручак) за дводневне екскурзије а за тродневне да обезбеди и сноси све трошкове два пуна пансиона.

Понуђач је дужан да достави програм путовања и опште услове путовања на које сагласност дају родитељи ученика који путују.

Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са изабраним понуђачем.

Екскурзија ће бити организована и изведена ако се прибави претходна писмена сагласност родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда.

Уколико се прибави мање од 60 % писмених сагласности родитеља ученика истог разреда наручилац за разред,  за који се није прибавио довољан број сагласности нема обавезу за закључење уговора, нити за наручиоца настају било какве обавезе према изабраном понуђачу за тај разред. 

3. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним –три понуђача, на годину дана.

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 

1.  Врста услуга

Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

I разред – Прељина- Матарушка бања- манастир Жича- Врњачка бања – Прељина

II разредПрељина- Крагујевац- Јагодина ( посета Аква парку, Музеју воштаних фигура, ЗОО- врту) – Прељина

IIIразред– Прељина – Крагујевац ( Шумарице, посета музеју НОБА-а и акваријум) – Топола ( црква Светог Ђорђа, кућа краља Петра I Карађорђевића, Карађорђев конак, винарева кућа) – Рисовачка пећина – Аранђеловац - Прељина

IV разред – Прељина – Мокра Гора ( шарганска осмица, Дрвенград) – Прељина

 5. РАЗРЕД:ПРВИ ДАН-Прељина, Ваљево ( Муселимов конак, Тешњар), Бранковина, Текериш, Троноша, Тршић, Лозница, Ковиљача, Бајина башта ( ноћење),ДРУГИ ДАН -Бајина  башта- река Врело ( 365 „ Година“), Хеб Башта, манастир Рача, Тара ( ручак), Мокра Гора, Дрвенград, Ужице, Чачак, Прељина

 6. РАЗРЕД:ПРВИ ДАН-Прељина- Крагујевац ( акваријум)- Јагодина ( музеј воштаних фигура, ручак)- Ниш ( Чегар, Ћеле кула, хотел Видиковац, ноћење),ДРУГИ ДАН-музеј Медијана- Крушевац ( црква Лазарица)- Врњачка бања

7. РАЗРЕД:ПРВИ ДАН-Чачак- Фрушка гора( манастир Крушедол)'- Сремски Карловци ( Карловачка гимназија, богословија и патријаршија)- Нови Сад ( Петроварадинска тврђава и центар града)- Суботица ( ноћење, хотел „ Патрија“),ДРУГИ ДАН-Суботица ( Градска кућа и музеј)- Палић ( језеро и зоолошки врт)- дворац Дунђерски- Бечеј ( ручак)- Чачак

8. РАЗРЕД:ПРВИ ДАН-Прељина-Крагујевац- Велика Плана ( посета  цркви Покајница и манастир Покорин)- Пожаревац( археолошки музеј и галерија)- Костолац ( Виминацијум)- Пожаревац ( ноћење)

ДРУГИ ДАН-Пожаревац- Лепенски Вир- Караташ ( ручак)- Ђердап ( ХЕ)- Неготин ( музеја хајдук Вељка, кућа и музеј Стевана Мокрањца)- Зајечар ( ноћење),ТРЕЋИ ДАН-Зајечар ( музеј)- Гамзиград ( Ромулијана)- Ртањ ( етно село Балашевић, ручање)- манастир Љубостиња- Врњачка бања- Краљево- Прељина

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 04.06.2015 године за ученике од 1 до 4 разреда, 15 и 16. Мај 2015 године за ученике 5, 6 и 7  разреда а 14,15 и 16 мај 2015 године за ученике 8 разреда

ПУТОВАЊЕ:  аутобусом високе категорије.

СМЕШТАЈ: по програму путовања  за сваки разред , односно групу за наставу у природи, који је саставни део конкурсне документације.

УСЛОВИ ПУТОВАЊА: У цену урачунати здравствено осигурање, превоз, хотелски смештај на бази 1 пуног пансиона и 1 полупансиона,у зависности од дужине екскурзије, улазнице за наведене културно-историјске комплексе, дискотеку,  гратис за наставника.Забрањена ноћна вожња. За наставнике обезбедити једнокреветне собе, за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне, без помоћних лежајева. Уз сваку групу треба да буде обезбеђена пратња лиценцираног водича. Обавезна је медицинска пратња на терет агенције. Извршилац се обавезује да организује екскурзију према Правилнику о наставном плану и програму за основну школу . Извршилац се обавезује да обезбеди аутобусе у складу са Правилником, са  бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања,  Организован вечерњи излазак се организује у дискотеке  затвореног типа, искључиво за ученике. У дискотеци се ученицима не нуде алкохолна пића. Уколико Пружалац услуге прекрши ову забрану дужан је да изврши повраћај средстава према обрасцу структуре цене која је саставни део конкурсне документације.

Понуда се доставља на бази цена за 1 путника.

У року од 10  дана од дана извршења услуге, саставља се Извештај комисије за примопредају  услуге.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Уговарање се врши  на бази броја пријављених ученика , а фактурисање и наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.

                             _______________________________

              Потпис и печат одговорног лица


Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.  Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 1.       Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 2.       Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
 3.       Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (члан 75. став 1. тачка 3) Закона);
 4.       Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
 5.     Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона); Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
 6.      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

 1. 1)       Финансијски капацитет:
 

 а) да понуђач у пословној 2011, 2012. и 2013. години није исказао губитак у пословању;

 б) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан;

2)      Технички капацитет:

Понуђач мора да располаже са следећим минималним техничким капацитетом:

                            - пословни простор минимум 30 m²;

                             - минимум 1 аутобус у власништву или закупу-доставити доказе

                          3)        Кадровски капацитет:

                             -Понуђач мора да има минимум 3  запослена, за које је дужан да достави оверену копију

                               М обрасца:

- минимум 2 (два) лица са лиценцом водича запослена или ангажована по уговору  за које је дужан да достави копију уговора  

                           4) Уговор о ангажовању лекара/ педијатра/

 

1.3    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 1. 1)         Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 2. 2)         Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

         Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 3)         Услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона - Доказ: Правна лица:Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 1. 4)         Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 5)                   Услов из члана 75. став 1 тачка 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова

туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), или потврду исте  Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек  важећа  или  адекватан  документ  предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља  у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 1. 6)          Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава  мора бити  потписана од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1.            Финансијски капацитет – Доказ: Извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, или биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања за 2011,2012 и 2013. годину, као и податке о данима неликвидности. Уколико достављени  Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
 2.           Технички капацитет - Доказ: Понуђач доставља копију Уговора о власништву или уговора о закупу пословног простора,документацију о технички исправним, климатизованим аутобусима са видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања,  реализације путовања,  и  који ће бити превозно средство за реализацију услуге.
 3.           Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља M1 образац, потписан и оверен од стране одговорног лица , потврђује да има у радном односу минимум 3 (три) запослених стручних лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке , као и минимум 2 (два) лица -водича са лиценцом (фотокопије лиценци у прилогу), у радном односу или ангажованих по уговору за које су дужни да доставе  оверену копију уговора , а по извршеном послу и одговарајуће обрасце о плаћеним обавезама за та лица
 4.          Уговор о ангажовању лекара –педијатра који ће бити у пратњи ученика током реализације услуге.

Уколико понуду подноси група понуђачапонуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

 

V.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се

достављају уз понуду морају бити на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији/ је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Установа, Адреса са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије и наставе у природи- НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до

15.12.2014    године, до 12  часова.

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде, на  коверти,  односно  кутији у  којој се понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У  потврди о  пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се  15.12.2014 године, у12.30 часова, у радним просторијама  школе ,ул.Драгана Бојовића 31, Прељина

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

2.1.Понуда мора да садржи:

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

- Доказе о испуњености  услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

- Модел оквирног споразума - Понуђач ће модел оквирног споразума попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној документацији);

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

- Образац  изјаве о  независној  понуди  који мора бити потписан и оверен печатом,  дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији);

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дате под  матерјалном  и  кривичном  одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији).

-Референтна листа, попуњен, оверен од стране овлашћеног лица, (образац бр XIII)

-Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији) - није обавезан део КД.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни  део,  понуђачи  попуњавају читко,  а  овлашћено  лице понуђача  исте  потписује  и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац  XI у конкурсној документацији  - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасци  који  подразумевају  давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији

- Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да  се понуђачи определе да  један понуђач из групе потписује и печатом

оверава  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

3. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Установе, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи број 5/2014 - НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи број 5/2014  - НЕ ОТВАРАТИили

Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи број 5/2014  - НЕ ОТВАРАТИили

Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

број5/2014-НЕОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати   у  више заједничких понуда.

У  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси понуду  са  подизвођачем  дужан је  да у  Обрасцу  понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе  да понуду подноси  са подизвођачем, проценат укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу, а  који  не  може  бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично  извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразума буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном  споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,

рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац преноси на рачун 60% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца услуге (30) тридесет дана пре реализације услуге – за појединачни уговор из оквирног споразума.

Преостали износ средстава до 40% се преноси Пружаоцу услуге у року од (45) четрдесетпет  дана од дана извршења услуге, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача.

Остале појединости везане за исплату изведених услуге дате су у моделу уговора.

9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, а рок важења понуде понуђача са којим је закључен оквирни споразум  је  рок важења оквирног споразума

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати захтев  за  продужење рока важења  понуде  нe  може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим  трошковима  које  понуђач  има  у реализацији  предметне  јавне набавке,  с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна у току периода важења оквирног споразума, и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са

чланом 92. Закона. Образац   структуре   цене   (образац   VIII   у   конкурсној   документацији),   понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.


Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Број: 271

Дана: 13.11.2014 године

Прељина

 

11. Средство финансијског обезбеђења

11.1. За добро извршење посла - оквирни споразум

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

 1. 2. Аванс - појединачни уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира део  уговореног новчаног износа на рачун Извршиоца тридесет дана пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава до уговореног износа  се преноси Извршиоцу  у року од 45  дана  од дана извршења услуге, а према Извештају комисије за  примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене.

 1. 3. За добро извршење посла - појединачни уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице као обезбеђење за добро извршење посла.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца  пријава,  као  и  податке  о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику  поштом и истовремено ће  ту  информацију  објавити на Порталу  јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације  – број  5/2014“,  на неки од следећих начина:

- факсом на број 032 381 005;

- електронским  путем  на адресу  os. Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана пре истека  рока  за  подношење  понуда,  дужан  је  да  продужи  рок  за  подношење  понуда  и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,

односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступк у отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15.  Додатно  обезбеђење  испуњења  обавеза  понуђача  који  се  налазе  на списку

негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године у поступку јавне набавке:

1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирног споразума, након што му је оквирни споразум додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5)   извештај  надзорног  органа о  изведеним радовима  који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6)  изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу  за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом  понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења  оквирног споразума преда наручиоцу бланко соло меницу за добро  извршење  посла, која  ће  бити  са  клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа  за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду)од  укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи.

16. Врста критеријума за доделу оквирног споразума

Избор   најповољније   понуде   ће   се   извршити   применом   критеријума   економски најповољнија понуда.Елементи критеријума су:Понуђена цена-60 пондера,Број гратиса по одељењу-20 пондера,Референтна листа -20 пондера.Начин бодовања је:

Ред.

  Бр.                                           

КРИТЕРИЈУМИ

Максимално бодова                                                                                             

Прерачун бодова

 

 

1

 

 

ЦЕНА

 

60

Најповољнија цена х максималан број бодова    

   Понуђена цена

 

2

 

БРОЈ ГРАТИСА

 

20

 

Највећи број гратиса  х

Макс. Број бодова         

Понуђени број гратиса

3

 

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

20

Највише изведених екс./наставе у претх.три год  х  макс. Број бодова  

Број изведених екс./наставе у претх.три год

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразумау ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова

Уколико  две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је  понудио највећи број гратиса.

Бодовање се врши за сваки разред појединачно као и  за наставу у природи

18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне абавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без  обзира  на  начин  достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако  је  у истом поступку јавне набавке поново  поднет захтев  за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун буџета  Републике  Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро  рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса ј а в н а н а б а в к а ОП број 1/13, корисник: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до  доношења одлуке  о поднетом  захтеву за  заштиту права,  ако  Републичка комисија  за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

21. Рок у којем ће оквирни споразум бити закључен

Оквирни споразум  о  јавној  набавци  ће  бити закључен  са  понуђачем којем  је додељен  оквирни споразум  у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока  за  подношење  захтева  за  заштиту  права,  у  складу  са  чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије /наставе у природи/, број 5/2014, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

Лице овлашћено за потписивање

оквирног споразума:

 
 1. 2)      ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

5) Опис предмета набавке: набавка услуга - Услуге извођења екскурзије ученика /наставе у природи/_, број 05/2014:

 

Цена без ПДВ-а (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)

 

Цена са ПДВ-ом (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)

 

Рок и начин плаћања

Наручилац преноси на рачун 60% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца услуге (30) тридесет дана пре реализације услуге – за појединачни уговор из оквирног споразума.

Преостали износ средстава до 40% се преноси Пружаоцу услуге у року од (45) четрдесетпет  дана од дана извршења услуге, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Рок важења понуде

60 (шесдесет) дана од дана отварања понуда, односно рок важења оквирног споразума

Рок извршења

Одређен  у сваком појединачном уговору а на основу рока одређеног у конкурсној документацији

Место  извршења

У складу са Програмом – Прилог III

 

 

У цену су урачунати гратиси и  сви наведени елементи, у складу са Програмом

 

 

 

 

 

У                                                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:                                                                 М.П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ПРЕЉИНА,,

БР:                                                                

ДАНА:                                                        

ПРЕЉИНА

 

VII.МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум закључен је између:Основне школе ,,Прељина,, из Прељине, ул.Драгана Бојовића 31, 32212 Прељина, ПИБ: 101552160,  Матични број: 07181663

кога заступа одговорно лице директор школе Радојле Чоловић,(у даљем тексту: Наручилац)

и

..................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: испоручилац).

Стране у уговору сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума. у поступку јавне набавке број 05/2014, Услуга извођења екскурзије и наставе у природи  ученика школе, са циљем закључивања оквирног споразума о јавној набавци;

-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Испоручиоца;

-да је Испоручилац доставио Понуду бр.  ........... од  ..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца).

Стране у уговору споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је пружање услуга извођења екскурзије / наставе у природи/ , у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 5/2014 и Понудом Испоручиоца ______________, као и  одредбама овог оквирног споразума.

Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Испоручилац се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.

Спецификација услуга (Програм – Прилог III) са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Испоручилац наступа са подизвођачем _____________________, ул.  _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више уговора о јавној набавци или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ВРЕДНОСТ

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 2.240.000,00 динара(словима: двамилиона двестотинечетрдест хиљада динара), без урачунатог ПДВ-а.

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Испоручиоца без ПДВ-а.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ

УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци или издати наруџбеницу о јавној набавци Испоручиоцу.

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице Испоручиоцу.

Члан 6.

Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, и друго.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити авансно према месечној динамици доспећа рата, а остатак  уговореног износа из уговора ће бити уплаћено 45  дана од дана реализације услуге према Извештају комисије за примопредају услуге по појединачном уговору.

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму Наручиоца, који је саставни део конкурсне документације.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације екскурзије.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 5. овог уговора.

Наручилац  се обавезује да формира Комисију  за  процену извршене   услуге  која  у  року од 10 дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, је дужна да сачини Извештај о извршеној услузи екскурзије.

Комисија  за   процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о извршеној услузи екскурзије и  структуре цене утврди/не утврди  проценат  смањења цене услуге.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга.

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором.

Извештај о извршеној узлузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру  Извештаја Комисије за примопредају услуге, најкасније 10 дана по извршењу услуге.

Члан 11.

Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором.  

Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује:

-  да организује услугу пружање услуга извођења екскурзије према Програму Наручиоца, који је саставни део овог уговора;

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза;

- доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју корисника услуге; 

- да обезбеди пратиоце група током путовања и током боравка група на екскурзији;

- да сноси трошкове здравственог осигурања;

- да сноси трошкове организовања излета за ученике;

- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма;

- да Наручиоцу изврши уплату трошкова платног промета који су настали преносом средстава на рачун  Пружаоца услуге у року од 3 дана од дана настале трансакције;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

-да присуствује састанку Комисије за  процену извршене  услуге;

- да испуни све наведено у Програму (Прилог III).

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Испоручилац не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Пружаоца услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.

Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања, ако се не реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава  Комисија   за   процену извршене  услуге. 

Ако Испоручилац  не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да  својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и реализује меницу за повраћај аванса или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава  Комисија  за  процену извршене  услуге. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 13.

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатa од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Испоручилац:

-          не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом;

-          не достави појединачну понуду;

-          не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или; 

-          не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ

Члан 14.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентиранe у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 15.

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Испоручилац:

-          не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором;

-          не достави појединачну понуду;

-          не закључи појединачни уговор у складу са оквирним споразумом или;

-          не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу споразума.

ВИША СИЛА

Члан 16.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.     

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

                                                    ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 18.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни  суд у Чачку

Члан 19.

Овај Оквирни споразум важи 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања.

Члан 20.

Овај Оквирни споразум је закључен у  (четири) истоветна примерака, од којих Наручиоцу припада 2 (два), а Испоручиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума.

       

                        ИСПОРУЧИЛАЦ                                                       НАРУЧИЛАЦ

                                                                                                                                                           

 

 

Напомена: Достављени модел споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела  овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела споразума.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац споразума.

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије/наставе у природи/ , број 5/2014

Разред:                       

Редни број

Врста услуге

Вредност без ПДВ-а

Вредност са ПДВ-ом

       
       
       
       
       
       
       
 

УКУПНО ЗА 1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА

   

 

                       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, улазнице за дискотеке, здравствено осигурање, трошкови водича итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

            Напомена: табелу структуре цена копирати у онолико примерака за колико се разреда подноси понуда,  као и за наставу у природи

У                                                                                                        Потпис овлашћеног лица

                                                                        М.П.                                                                                       

Дана:                             

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана:                                  

 

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________ као понуђач са адресом   __                    , дајем

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, број 5/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _______________________, дана ____________________

 

Потпис овлашћеног лица ___________________________

 

 

 

 

 

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне набавке  у  смислу  закона  којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може  трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 Уколко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач:                                                                        , из  ____                __,  у  поступку  јавне  набавке  услуга  организовања екскурзије и наставе и природи, број 05/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

Дана:                                                            М.П.

Напомена:

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку услуга - Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи , јн.  број  5/2014  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач:                                                            , из                                              ,  изјављујем  да  сам  сагласан,  да  ћу  у  случају  да  ми  буде додељен оквирни споразум:

- приликом закључивања оквирног споразума и појединачног уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним  овлашћењем  за, у складу са Конкурсном документацијом – на име доброг извршења посла за оквирни споразум, односно авансну и на име доброг извршења посла за појединачни уговор, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:                                                         М.П.

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

 

 

XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА-СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама за перид од  школске 2011/2012. године до датума отварања понуда (екскурзије, настава у природи)

Редни број

Врста услуга

Уговорена вредност са израженим ПДВ-ом

Датум пружања услуга

Наручилац

         
         
         
         
         

Датум: _______________            М.П.                      Име и презиме овлашћеног лица

                                                                                        ___________________________

                                                                                        Потпис овлашћеног лица

                                                                                        _________________________

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака, односно прилагодоти потребном формату

Joomla Templates & Milorad Slavkovic