Позив за подношење понуда 5/2014

Штампа

Основна школа ,,Прељина,,

Прељина

Број: 271/1

Датум:  14.11.2014 год.                                                                                            

Јавна набавка број: 5/2014

 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 270 од 05.11.2014 године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 270/1, од 05.11.2014 године, Основна школа ,,Прељина,, Прељина припрема:

 

Позив за подношење понуда

Назив наручиоца: Основна школа ,,Прељина,,Прељина

Адреса наручиоца: Драгана Бојовића 31 , 32212 Прељина

Интернет страница наручиоца: www.osnovnaskolapreljina.org.rs

Врста наручиоца:установа-школа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем  закључења оквирног  споразума

 

За услуге: Услуга извођења екскурзије и  наставе у природи

Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 - Услуге организације путовања-екскурзије ученика и наставе у природи

                                                                                              

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда

 

Циљ поступка:Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног- три  понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

 

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама на:

Интернет адреси  www.osnovnaskolapreljina.org.rs

Порталу јавних набавки  www.portal.ujn.gov.rs

 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично:

 

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци о:

- Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).

- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, броја јавног огласа 5/2014, поштом или лично у просторијама школе -секретаријату Поштом се понуде шаљу на  адресу:

Основна школа ,, Прељина“, Драгана Бојовића 31, 32212 Прељина

са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА“

за јавни позив број   5/2014 – Услуга извођења екскурзије и наставе у природи

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу школе  најкасније последњег дана истека рока, односно  до 15.12.2014  до    12  часова.

Неблаговременом понудомће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у секретаријат школе , а не према дану и сату предаје пошти.

Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено

Место, време и начин отварања понуда:

 

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 15.12.2014 године у 12.30 часова,  уз присуство овлашћених представника понуђача,у секретаријату школе. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

 

Одлука о додели оквирног споразума у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12) у року  од 25 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Рада Крсмановић, секретар школе, 032 381 005

Остале информације: телефон: 032/381005; e-mail: os. Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Joomla Templates & Milorad Slavkovic